Proiect de lege privind auditul statutar

Lege pentru modificarea art. 2 alin 2 şi 3 şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

 

Expunere de motive

Reglementările elaborate în domeniul activităţii financiar-contabile au rolul de a stabili organismele profesionale, atribuţiile acestora, precum şi modalităţile de obţinere a calităţilor profesionale şi competenţele membrilor acestor organisme.
Organismul cu atribuţii în domeniul auditului statutar a fost până în prezent Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), organism înfiinţat în anul 1921, ai căror membri îndeplineau atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor (auditor statutar) la societăţile comerciale, conform art. 6 alin. f şi art. 12 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 186/1999.
Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
În acest sens, CECCAR a emis normele nr. 2.435/04.08.1997 privind evidenţa, instruirea şi perfecţionarea profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) din economie, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 322 bis/21.11.1997, prin care procedurile de evidenţă şi perfecţionare profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) erau în responsabilitatea CECCAR.
Prin emiterea OUG nr. 90/24.06.2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, organismul profesional desemnat cu responsabilităţi în evidenţa şi perfecţionarea profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) este Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), iar persoanele cu responsabilităţi în acest domeniu sunt membri acestui organism, auditorii statutari, CECCAR şi membrii acestuia, experţii contabili, fiind excluşi de la efectuarea acestei misiuni.
Întrucât prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, modificată şi completată prin O.G. nr. 89/1998, aprobată prin Legea nr. 186/1999 şi Normele CECCAR nr. 2.436/04.08.1997 privind evidenţa, instruirea şi perfecţionarea profesională a cenzorilor (auditorilor statutari) din economie, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 322 bis/21.11.1997 este deja stabilit cadrul de desfăşurare a atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor (auditor statutar) la societăţile comerciale, se impune punerea de acord a textului corespondent din O.U.G. nr. 90/24.06.2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Această necesitate rezultă din următoarele considerente:
1. Numărul total de membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România este de 2.560, comparativ cu 49.197 membri cât înregistrează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Aşa cum rezultă din aceste date, comunicate oficial de organismele în cauză, Camera Auditorilor Financiari din România nu poate asigura numărul de membri necesari efectuării misiunii de audit statutar ale tuturor persoanelor juridice din România.
Pentru exemplificare, menţionăm că în judeţul Dolj sunt înregistrate şi depun situaţii financiare anuale şi semestriale un număr de 16.804 persoane juridice, conform datelor furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, Camera Auditorilor Financiari din România figurând în acest judeţ cu un număr de 32 membri, iar Corpul Experţilor Contabili cu un număr de 1.339 membri.

2. Obţinerea calităţii de expert contabil se realizează în trei etape, în concordanţă cu practica organismelor profesionale europene, pe parcursul a trei ani, astfel: promovarea unui examen de admitere ce presupune cunoaşterea a 7 discipline (contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, doctrină profesională şi expertiză contabilă), după care este obligatorie participarea la cursuri de pregătire şi susţinerea unor examene pe parcursul unei perioade de stagiu de trei ani, şi, în final, susţinerea unui examen de aptitudini ce constă într-o probă scrisă şi una orală la cele 7 discipline amintite.
Deci, din punct de vedere al pregătirii profesionale, experţii contabili au cel puţin aceleaşi drepturi ca şi auditorii financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

3. Prin O.U.G. nr. 90/24.06.2008 se încalcă art. 41 alin. 1 din Constituţia României, potrivit căruia „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit“.

Caracterul de piaţă al economiei româneşti, în care şi calitatea serviciilor profesionale contabile ar trebui să se manifeste ca element principal de liberă apreciere, fundamentează acest proiect legislativ, prin care şi cei 49.197 membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Auditorilor Autorizaţi din România au dreptul de a îndeplini şi în continuare atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor (auditor statutar) la societăţile comerciale, alături de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România.
Având în vedere considerentele expuse mai sus, supunem analizei şi dezbaterii Parlamentului prezenta iniţiativă legislativă.

 

Forma iniţiatorului

 

Articol unic: Legea nr. 278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate se modifică după cum urmează:

Art. 2 alin. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Auditorul statutar este persoana fizică autorizată, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Camera Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), să efectueze audit statutar“

 

Art. 2 alin. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Firma de audit este persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, resectiv CAFR şi CECCAR, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, să efectueze audit statutar.“

Art. 3 alin. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Activitatea de audit statutar se efectuează numai de către auditorii statutari sau de firmele  de audit, precum şi de către experţii contabili şi firmele de expertiză contabilă“

Art 3 alin. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România“.

Această lege a fost adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 şi art. 76 alin. 2 din Constituţia României republicată.